MUSIK PENGIRING UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA


Musik Iringan Upacara Adat Pernikahan Jawa

Gending-gending Ngantenan, atau juga bisa disebut sebagai musik untuk iringan dalam upacara pernikahan khususnya Upacara Pernikahan secara Adat Jawa. Gending-gending iringan resepsi pernikahan ini kami persembahkan bagi anda yang ingin mempelajari atau ingin tahu seperti apa iringan musik/ lagu dalam upacara pernikahan secara Adat Jawa.

Bahkan juga bagi anda yang memang menggemari gending-gending jawa, sebagai wujud Nguri-uri Kabudayan, upaya melestarikan kebudayaan.

Untuk itu, kami sampaikan gending iringan upacara pernikahan beserta urutan gending-gending resepsi pernikahan jawa ini dimainkan. Berikut kami sampaikan link download yang dapat anda unduh secara gratis.

 1. Pengantin wanita keluar menuju kursi pengantin (kanggo ngetokake manten putri mlebu neng kursi temanten) diiringi gending Ldr Sekartejo.
 2. Pengantin pria keluar menuju gapura pengantin (Gending kanggo ngetokake               temanten kakung neng ngarep keron (gapuro manten) diiringi gending Ldr Wilujeng.
 3. Kedua mempelai dipertemukan (Iringan Kanggo nemokake pengantien kekalih) diiringi gending Ketawang Kodok Ngorek.
 4. Setelah kedua mempelai dipertemukan, kemudian kedua orang tua (bapak-ibu) mengantarkan kedua mempelai menuju kursi pengantin. (Upacara manten temu wis rampung banjur ibu bapake ngiringake manten neng kursi pengantien kekalih) diiringi gending Ketawang Larasmoyo.
 5. Kedua mertua menuju kursi besan, samping kursi pengantin (Iringan kanggo besan mlebu neng kursi besan) diiringi gending Ket Tirtokencono.
 6. Sak banjure pinangantien kekalih sungkem marang bapak ibu nganggo iringan Ketawang Mijil Wigaringtyas
 7. Subomanggolo mlebu di iring karo putri domas neng gapuro temanten Ayak-Ayakan
 8. Pinangantien kekalih ganti busono kasariyan di iringke subomanggolo karo putri domas Ketawang Langengito
 9. Pinangantien kekalih mlebu maneh neng kursi temanten Ketawang Subokastowo
 10. Metune subomanggolo karo putri domas neng asrama pengantien diiringi gending dolanan Lelagon Gelang Kalung
 11. Budaling tamu undangan Ldr Gleyong

Neng duwur iki mau urutane acara pahargyan penganten, sakjane isih akeh banget urut-urutane, mung manut soko protokol ( MC )

eh.eh.eh. ngantek lali sithik … urut – urutane acara pahargyan manten kuwi mau kudu enek sing gowo acara, la jenenge sing gowo acara kuwi mau pak PROTOKOL ( dudu Internet Protokol TCP/IP lho ).

12. Gending kanggo ngiringi protokol kuwi jenenge Ketawang Santimulyo

Sumber :

http://campursariringkes.blogspot.com/2010/01/gending-gending-kagem-upacara-temanten.html

Langgam Kebo Giro

Iklan

CONTOH MC PENGANTEN BAHASA JAWA (Ver:2)


Berikut ini adalah contoh naskah MC bahasa jawa kawi dalam sebuah acara pernikahan

MC PNG

Assalamualaikum Wr.Wb

 • Poro pepunden sesepuh aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur
 • Poro pinisepuh saha sesepuh ingkang hanggung hamastuti dumateng pepeoyaning kautaman ingkang pantes nampi pakurmatan
 • Poro pangenban pangembating projo satrianing nagari ingkang minangka pandam-pandoming kawulo dasih.
 • Nuwun inggih para brayat ageng barayo wiro wiyoto wiro tamtomo purno karyo labet projo ingkang sampun wenang nampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagyo mulyo.
 • Kunjuk panjenenganipun poro alim para –para ulama, bopo haji saha ibu hajah poro santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumanding kitap suci wahyuning ilahi, pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuing budi.
 • Poro sedyo werdo carono madyo tamu kakung miwah putri ingkang satuhu bagyo mulyo.
 • Mboten katalumpen kadang kulo werdo mudo taruna mudi taruni ingkang minangko sekaring projo ingkang tansah kawulo tresnani.

*Mrandopo awit keparengipun ingkang hamengku gati nuwun inggih panjenenagipun Bp……(yang punya hajat)…kulo ingkang ingkang kapitedan hambuko wiwaraning suko dwaraning kondo, jejereng pambiawara punapa dene pranata adicara hangaturaken rantamaning tumapaking titi laksito adicora, ingkang sampun rinantam dening kadang kulo wongso kaeneraken wonten ing pahargyan agung prastowo sowanipun.

(Sebelumnya menginjak acara seorang MC bahasa jawa kawi  mengajak hadirin untuk mengucapkan  puji syukur kepada sang pencipta) Sang yaning poro tamu kakung miwah putri, ingkang tansah satuhu bagyo mulyo

Sak derengipun kawulo hangaturaken rantamaning titi laksito adicoro sumonggo tansah kawulo derekaken memujo lan memuji dhumaten g Gusti ingkang hamurbeng dumadi nuwun inggih ALLAH SWT ingkang tansah paring rahmat, taufik, hidayah sarta inayah ingkang tansah rumentah dumateng kulo panjenengan sedoyo ing antawisipun nikmat sehat,sempat saha nikmat islam. Sahinggo kulo panjenengan sedoyo saged makempal silaturahmi saho saged  netepi darmaning agesang nuwun inggih wonten ing pahargyan agun prastowo punika.

Sholawat saho salam mugi tansah katur dumateng  nabi agung Muhammad  SAW ingkang  tansah dipun tenggo- tenggo syafaatipun wonten ing yaumil Qiyamah.

Kanthi raos panelongso panjenenganipun Bp kulo ingkang hamengku gati nuwun inggih Bp……(nama yang punya hajat)…nyuwun dhumateng ngersaning para tamu sutrisno  mugi anggenipun ngentas pitulus putrinipun nuwun inggih nimas dyah kusumaning ayu Rr…..(nama pengantin putri)…… ingkang badhe kadaupaken kaliyan Bagus… (nama pengantin putra)… atmajo panjenenganipun Bp….(nama orang tua dari pihak besan)…ingkan g pidalem wonten ing…..(alamat)…. Mugi anggenipun netepi dharmaning asepuh hamiwowo suto mahargya siwi tansah kali s ing rubedo nir ing sambikolo soho  tinebehno saking siku dendaning Gusti ingkang maha Kuasa.

Sang yaning poro tamu kakung miwah putri ingkang dhahat pinundhi-pundhi. Kaparengo kulo sumawelo atur saho ngigeg anggen panjenengan wawan pangandikan saho imbal wacono ingkang saperlu badhe hangaturaken urut reroncening adicoro  wonten pahargyan agung prastowo punika.

Bilih adicaro ingkang angka:

 1. Binuko pahargyan agung prastowo
 2. Sowanipuntemanten putri mijil saking tepas wangi manjing ing madyaning sasono rinenggo
 3. Atur pambagyo harjo
 4. Pasrah gatining karso saking sesulihing besan
 5. Panampi saking sesulihing ingkang hamengku karso
 6. Panjrahing sari puspito adi punopo dene panggihipun risang pinanganten sarimbit

purno diniro panggih, badhe kapacak upocoro adat widi widono kacar kucur, dulangan, timbangan saho sungkeman. Wondene pratondo paripurnaning paharyan menawi temanten sarimbit sampun jengkar saking sasono rinenggo hanuju sangajengipun balai wismo, tanda yekti pawiwahan sampun paripurno.

Wassalamualaikum wr.wb

Dari contoh diatas sebagai contoh naskah MC bahasa jawa kawi  saja anda bisa kembangkan sesuai kemampuan dan kemauan anda sendiri, tapi anda juga harus memperhatikan makna ataupun kosa kata dari bahasa kawi itu sendiri.

Sumber:

http://pidatobahasajawa.com/naskah-mc-bahasa-jawa-kawi.htm#mcbahasajawakawi