CONTOH MC PENGANTEN BAHASA JAWA (Ver:1)


pambiawara-pidato-jawa

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrohmanirrohim …………lsp.

Dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundhi.

Kadang besan miwah sahyaning poro penderek pinanganten kakung saking tlatah Banjarsari, Purbalingga, Jawatengah ingkang dahat kinumartan.

Dhumateng para pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang tansah sinuba ing pakurmatan.

Para alim ulama ingkang rinten ndalu tansah sumanding kitab suci wahyuning illahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi.

Para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah winantu ing suka basuki.

Mundhi awit saking keparengipun keluarga ingkang hamengku karsa kulo ingkang kapitedhan sinaraya hambuka wiwaraning suka, wenganing wicara, dwaraning kandha pinangka jejering pambyawara, nuwun kepareng samangke badhe hangaturaken menggah rantamaning adicara ingkang sampun rinacik dening sedaya kulawangsa.

Hamung sakderengipun kulo samangke hangaturaken rantamaning adicara, mugya jumbuh kaliyan kuncaraning bangsa nuswantara ingkang linandesan luhuring Pancasila, sumangga samyo kulo derekeken sami  manungku puja puji pangastuti wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi, karana agunging barokah tuwin rahmat, ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan pribadi kawula, sarta mugi lumaksananing adicara wonten ing kalenggahan punika, saking purwa madya wusana mugya tansah lumampah kanthi wilujeng nirbaya kalis ing sambekala.

Dhumateng para tamu kakung putri ingkang tansah kinurmatan.

Nuwun kepareng pambyawara murwani lekasing sedya kanthi hangaturaken rantamaning adicara:

1. Purwakaning Adicara

2. Wedharing Atur Pambagyoharjo

3. Wedharing Pangandikan Pasrah Pinanganten

4. Wedharing Pangandikan Panampi Pinanganten

5. Pengaosan + doa

6. Panutup

Sangyaning para tamu ingkang satuhu kinurmatan, mekaten menggah rantamaning adicara pahargya ing kalenggahan punika, mila awit saking punika mugya wonteno suka lilaning penggalih, para rawuh tansah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih sarwi paring puja puji pangastuti ngantos dumugi pari purnaning adicara samangke.

 1.    Purwakaning adicara

Sangyaning para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan.Sumangga lumaksananing adicara wonten ing kalenggahan punika kita purwakani kanthi waosan bassmallah kawula dherekaken…..(bissmillahirahmanirrahim).

Matur nuwun mugya waosan basmallah kala wau saged katampi wonten ngersanipun Alloh SWT saha lumaksananing adicara wonten ing kalenggahan punika, saking purwa madya wusana mugya tansah lumampah kanthi wilujeng nirbaya kalis ing sambekala. Amin.

2.   Wedharing atur pambagyo harjo

Estining galih keluarga ingkang hamengku karsa, badhe hangaturaken raos suko ebahing manah bingah, hanenggih atur pambagyoharjo, anaging kadaya saking bombong birawaning manah ingkang mboten saget ginambaraken ing mriki, pindhaning kajugrugan ing hargo inten, karoban ing samudra madu, saenggo anggenipun badhe matur mboten saget kawiyos wijiling lesan, maneka warna ingkang den rumpaka samudayanipun namung kandeg wonten ing samadyaning jangga. Pramila ingkang hamengku karsa laju nyaraya dumateng panjenenganipun BOPO …………….. kinen hangaturaken wedharing atur pambagyoharjo.

Dhumateng BOPO ………….. sasana dalasan pandaya swara kaaturaken sak cekapipun.

3.    Wedharing Pangandikan Pasrah

Sangyaning para rawuh kakung saha putri ingkang minulya, adicara ingkang kaping tigo nun inggih wedharing atur pangandikan saking keluarga kadang besan sutresna ingkang winastan pangandikan pasrah pinanganten, pramila dumatheng panjenenganipun BOPO …………….ingkang minangka sulihing salira saking keluarga kadang besan sutresna, sasana dalasan pandaya swara kaaturaken sak cekapipun.

4.    Wedharing Atur Panampi

Terwaca cetha kaduk ruruh hangarah prana, wedharing pangandikan saking kadang besan ingkang sampun dipun salirani dening panjenenganipun BOPO ……………. Pramila kita rumpaka titi laksana adicara ingkang saklajengipun nun inggih atur panampi pinanganten.

Wonten ngarsanipun BOPO ……………… sasana wara kaaturaken sumangga.

5.    Pengaosan + do’a

Para rawuh kakung saha putri ingkang kinurmatan, adicara ingkang kaping sekawan nun inggih pengaosan kasuwun kalajengaken panjurung donga, ingkang sak mangke badhe dipun asto dening BOPO KYAI ………………..

Dhumateng BOPO KYAI ………………………. sasana swara kaaturaken.

6.    Paripurnaning Adicara

Purwa madyaning pawiwahan boja krama wonten ing kalenggahan punika sampun ndungkap ing paripurna,pinagka pratanda pari purnaning adicara,samangke temanten sekalian badhe kabodal saking palenggahanipun lumarapaken tumuju wonten ing sakngajenging wiwara panti pahargyan sri atmaja temanten kaampingan rama saha ibu sampun siyaga hanampi jawat asta saha wawan sabda saking para tamu kakung putri ingkang minulya. Ing wasana nderekaken sugeng kundur, sugeng pepisahan mugya rahayu ingkang tansah pinanggih.

Kita pungkasi kanthi asesanti Harum Luhuring Bangsa Hamung dumunung ana ing Luhuring Budaya.

Saking kawulo mbok bilih anggen kawulo nderekaken rantamaning adicoro wonten kalenggahan siang puniko manggihi katah kalepatan nerak subosito saha tebih ing trapsilo kulo sanged nyuwun agunging sih samudro pangaksama.

Kulo pungkasi atur kulo…

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Versi Aslinya Download DiSini

Iklan